Заповед № 19-13-193 от 23.11.2022 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-465 от 24.10.2022г., с решение по т. 1.9 от протокол № 43 от 26.10.2022г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Стефан Георгиев Узунов да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване в следния обхват:

1. Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.505.25 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп – средно-етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 15 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

2. Инвестиционен проект за обект: „Цех за пелети“ в ПИ с идентификатор 77476.505.25 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Настоящата заповед да се разгласи по реда на чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали