Заповед № 19-13-2 от 09.01.2018 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-2/ 09.01.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 10-00-658/04.04.2013 г., в частта му за УПИ XVIII551 от кв. 117, като се обособяват два нови УПИ – УПИ XIX254 и УПИ XVIII255 от кв. 117, отредени за ПИ с идентификатори № 68850.518.254 и № 68850.518.255 по КК на гр. Стара Загора (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.

Горещ телефон
за сигнали