Заповед № 19-13-20 от 20.02.2018 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-20/20.02.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на : План за регулация на с. Сладък кладенец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 1342 от 18.09.2003 г., в частта му за УПИ IX174 и Заповед № 1342 от 18.09.2003 г. за УПИ VIII173 от кв. 37, като общата дворищно - регулационна граница бъде поставена в съответствие със съществуващата кадастрална граница между поземлени имоти с № 174 и № 173 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание, който се намира в сградата на Община Стара Загора - етаж 5, стая 518.

Горещ телефон
за сигнали