Заповед № 19-13-20 от 23.01.2023 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-2 от 03.01.2023 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Йовчо Иванов Йовчев да възложи изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – изменение План за регулация, съгласно който УПИ X 180, кв. 32 по плана на с. Ловец, общ. Стара Загора се преотрежда в новообразуван УПИ X 180, за ФЕЦ, кв. 32 по плана на с. Ловец, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за новообразуван УПИ X 180, за ФЕЦ, кв. 32 по плана на с. Ловец, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена и складова устройствена зона – Пп – ниско - етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за регулация и застрояване се спира прилагането на действащия Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ X 180, кв. 32 по плана на с. Ловец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1414 от 26.08.2005 г. и План за застрояване за УПИ X 180, кв. 32 по плана на с. Ловец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 773 от 22.05.1987 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали