Заповед № 19-13-22 от 25.01.2023 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124а, ал. 2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл.17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-18 от 10.01.2023 г., с решение по т. 1.9 от протокол № 02 от 11.01.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Борислав Руменов Кехайов да възложи изработване на ПУП – План за регулация и изменение План за застрояване в следния обхват:

  • Подробен устройствен план – План за регулация, съгласно който ПИ с идентификатор 77476.85.16 и ПИ с идентификатор 77476.85.17, местност ‚Кокарджик“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора се обединяват в новообразуван ПИ с проектен идентификатор 77476.85.23, за който се отрежда УПИ II 23, за фотоволтаична електроцентрала в КР 85. Достъпът до имота ще се осъществи от улица с о.т.8503 - о.т.8504, представляващa част от ПИ с идентификатор 77476.73.21 и ПИ с проектен идентификатор 77476.85.24, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.
  • Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за новообразуван УПИ II 23, за фотоволтаична електроцентрала в КР 85, местност ‚Кокарджик“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена и складова устройствена зона – Пп – ниско - етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за застрояване се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за ПИ № 085014, местност ‚Кокарджик“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 979 от 24.06.2002 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл. 124б, ал. 2, на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали