Заповед № 19-13-23 от 01.03.2018 г. - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-23/ 01.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25 – 1769/21.09.2011 г., в частта му за УПИ XIII71, кв. 19 “Индустриален“, като регулационните линии на УПИ XIII71, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ 68850.522.71 по КК на гр. Стара Загора (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.

Горещ телефон
за сигнали