Заповед № 19-13-24 от 02.03.2018 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-24/02.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Казанка, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 742 от 17.06.1983 г., в частта му за УПИ XII135 и Заповед № 2789 от 29.10.2008 г., в частта му за УПИ XV135, кв. 12, като вътрешно-регулационните линии на УПИ XII135 И УПИ XV135 бъдат поставени в съответствие със имотната граница на ПИ № 135 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - етаж 5, стая 519.

Горещ телефон
за сигнали