Заповед № 19-13-27 от 04.02.2019 - изработване на проект за ПУП - План за регулация и изменение на План за застрояване

Размер на шрифта: A A A

ЗАПОВЕД  № 19-13-27

от 04.02.2019 год.

 

На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-9 от 15.01.2019 г., с решение по т. 1.1 на протокол № 03 от 16.01.2019 г. на ЕСУТ, и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Стара Загора разрешава „РАПИД  КБ“ ООД, гр. София да възложи изработване на проект за ПУП – План за регулация и изменение на План за застрояване в следния обхват:

ПУП – План за регулация, съгласно който ПИ с идентификатор 77476.78.6 и ПИ с идентификатор 77476.78.7 по КККР на гр. Стара Загора се обединяват в УПИ I 11 в кадастрален район 78, отреден за ПИ с проектен идентификатор 77476.78.11, достъпа до който ще се осъществи от улица с о.т. 1 -2, обособена от ПИ с идентификатор 77476.78.8 – съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

ПУП – План за застрояване за новообразувания УПИ I 11  в кадастрален район 78, като за имота се отреди  смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп, свободно, ниско основно застрояване, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

            Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.

Същата подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали