Заповед № 19-13-29 от 07.02.2019 - изработване на проект за ПУП - План за регулация и План за застрояване

Размер на шрифта: A A A

ЗАПОВЕД  № 19-13-29

от 07.02.2019 год.

 

На основание чл.17, ал.1, чл.80, ал.2, чл.81, ал.4 и чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-414 от 28.12.2018 г., с решение по т. 1.3 на протокол № 01 от 03.01.2019 г. на ЕСУТ,  и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Стара Загора разрешава Стоян Иванов Пионов, Кичка Динева Ковачева, Дончо Кънчев Радев, Яна Динкова Кръстева, Христо Михайлов Загорски и Татяна Димитрова Христова да възложат изработване на проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване в следния обхват:

 Подробен устройствен план – План за регулация за поземлени имоти /ПИ/  с проектни идентификатори 52252.56.8, 52252.56.9, 52252.56.10, 52252.56.11, 52252.56.12, 52252.56.13 и 52252.56.14, получени от разделянето на ПИ с идентификатор 52252.56.7 в местност „Стопански двор“ по КККР на с. Ново село, община Стара Загора, като за цитираните имоти се отредят съответно следните урегулирани поземлени имоти: УПИ I 8, УПИ II 9, УПИ III 10, УПИ IV 11, УПИ V 12 и УПИ VI 14   от кадастрален район 56, достъпът до които ще се осъществява от улица - тупик с о.т.100 -о.т.101, образувана от ПИ с проектен идентификатор  52252.56.13, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – План за застрояване, съгласно който за новообразуваните УПИ I 8, УПИ II 9, УПИ III 10, УПИ IV 11, УПИ V 12 и УПИ VI 14  да се установи жилищна устройствена зона – Жм – свободно, ниско основно застрояване, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

            Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Горещ телефон
за сигнали