Заповед № 19-13-29 от 08.02.2023 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 135, ал. 3 във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 от ПР на ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-585 от 16.12.2022 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 51 от 21.12.2022 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Ангел Тодоров Чорбаджийски да възложи изработване на ПУП – изменение План за регулация и План за застрояване в следния обхват:

  • Подробен устройствен план – изменение План за регулация, съгласно който се променя вътрешната регулационна граница между УПИ VII 426 и УПИ IV 428, кв. 48 по плана на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, както е показано на скица – предложението и се обособяват два новообразувани УПИ IV 428, за ФЕЦ и УПИ VII 426, кв. 48 по плана на с. Горно Ботево, съгласно приложени техническо задание и скица.
  • Подробен устройствен план – План за застрояване за новообразуван УПИ IV 428, за ФЕЦ, кв. 48 по плана на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена и складова устройствена зона – Пп – ниско - етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за регулация се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ VII 426 и УПИ IV 428, кв. 48 по плана на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 615 от 01.10.1965 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали