Заповед № 19-13-30 от 08.02.2023 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-38 от 24.01.2023 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 04 от 25.01.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват:

  • Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.47.968, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда жилищна устройствена зона – Жг – високо-етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 24 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

С допуснатото изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 68850.47.18, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-27 от 18.01.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали