Заповед № 19-13-30 от 11.02.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-30 от 11.02.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на УПИ III88 в кадастрален район 107, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-215/26.10.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, като УПИ III88 в кадастрален район 107 се разделя на два нови УПИ - УПИ III133 и УПИ IV132, отредени за ПИ с проектни идентификатори 46417.107.133 и 46417.107.132 (съгласно представена скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет.5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали