Заповед № 19-13-4 от 11.01.2018 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-4/ 11.01.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 723/27.03.2008 г., в частта му за УПИ I454 и Решение № 573/ 27.02.2006 г. на ОбС - Ст. Загора, в частта му за УПИ IV334 от кв. 6512, като промяната се състои в следното:

• Променя се вътрешнорегулационната граница между УПИ I454 и УПИ IV334 от кв. 6512, като 51 кв.м. от УПИ IV334 се придават към УПИ I454.

• УПИ I454,9939 се преотрежда за ПИ с идентификатор 68850.501.454 и ПИ с проектен идентификатор 68850.501.9939 от кадастралната карта на гр. Стара Загора.

• УПИ II9940 се преотрежда за ПИ с проектен идентификатор 68850.501.9940 от кадастралната карта на гр. Стара Загора (съгласно представена скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Oбщина Стара Загора - ет. 5, стая 518.

Горещ телефон
за сигнали