Заповед № 19-13-54 от 14.03.2023 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-135 от 08.03.2023 г., с решение по т. 1.14 от протокол № 10 от 13.03.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД да възложи изработване на ПУП – План за регулация  и  изменение План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация на ПИ с идентификатор 77476.56.59 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда УПИ I 70, за лечебно заведение и ТП, с проектен идентификатор 77476.56.70. Към улица с о.т.125 - о.т.126 - о.т.127 се придава ПИ с проектен идентификатор 77476.56.71, като се изменя северната улична регулационна линия. Достъпът до имота ще се осъществи от улица с о.т.125 - о.т.126 - о.т.127, представляващa част от ПИ с идентификатор 68850.521.1661 и ПИ с проектен идентификатор 77476.56.71, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за новообразуван УПИ I 70, за лечебно заведение и ТП в КР 56 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп – средно - етажно, свободно основно застрояване,  с височина на застрояване Н ≤ 15 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за застрояване се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за ПИ 000626 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-233 от 30.11.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл. 124б, ал. 2, на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали