Заповед № 19-13-56 от 21.03.2023 г. - комплексен проект за инвестиционна инициатива

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 150, ал. 6 от ЗУТ, Заявление вх. № 19-06-58 от 02.02.2023 г. за разрешаване изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план, част от КПИИ, Протокол № 06 т. 1.5 от 08.02.2023 г. на ЕСУТ при община Стара Загора и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Електроразпределение – Юг“ ЕАД да възложи изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план в следния обхват:

1. Подробен устройствен план - Парцеларен план за кабелна линия ниско напрежение (КНН), землище на с. Ново село и землище на с. Сулица до ПИ с идентификатор 52252.37.26, местност „Клюнка“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора“, с местоположение - извън регулационните границите, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Трасето на кабелна линия ниско напрежение в землището на с. Ново село е с дължина 55,1 м като започва от съществуващ ТП „Бор“ и преминава през ПИ с идентификатор 52252.42.142 земеделска територия, с НТП „Изоставена нива“ - стопанисвано от общината землище - съгласно приложен регистър на засегнатите имоти.  

Трасето на кабелна линия ниско напрежение в землището на с. Сулица е с дължина 331,2 м като преминава ПИ с идентификатор 70202.152.1, горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна горска площ“ - държавна частна собственост, ПИ с идентификатор 70202.152.2, горска територия с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - държавна частна собственост, ПИ с идентификатор 70202.3.24, горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна горска площ“ - частна собственост, ПИ с идентификатор 70202.3.56, урбанизирана територия с НТП „Ниско застрояване(до 10м) - частна собственост и ПИ с идентификатор 70202.3.42, земеделска територия с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“- публична общинска собственост - съгласно приложен регистър на засегнатите имоти.  

2. Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение от ТП „Бор“ с. Ново село, монтаж на 3 броя КРШ и електромерно табло до ПИ с идентификатор 52252.37.26, местност „Клюнка“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора“

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Настоящата заповед да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали