Заповед № 19-13-62 от 29.03.2023 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.17, ал.2, т.1 и чл.81, ал.5 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-67 от 07.02.2023 г., с решение по т. 1.11 от протокол № 06 от 08.02.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Мария Йовчева Вълкова да възложи изработване на ПУП – План за регулация  и  изменение План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация, съгласно който ПИ с идентификатор 63149.136.21, местност „Гергьовска черква“, землище на с. Лозен, общ. Стара Загора се разделя на шест новообразувани ПИ с проектен идентификатор 63149.136.299, ПИ с проектен идентификатор 63149.136.303, ПИ с проектен идентификатор 63149.136.300, ПИ с проектен идентификатор 63149.136.304, ПИ с проектен идентификатор 63149.136.305 и ПИ с проектен идентификатор 63149.136.301. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ I 299, 303 се отрежда за ПИ с проектен идентификатор 63149.136.299 и ПИ с проектен идентификатор 63149.136.303, УПИ II 300, 304 се отрежда за ПИ с проектен идентификатор 63149.136.300 и ПИ с проектен идентификатор 63149.136.304 и УПИ III 301, 305 се отрежда за ПИ с проектен идентификатор 63149.136.305 и ПИ с проектен идентификатор 63149.136.301 в КР 136. Достъпът до имотите ще се осъществи от съществуваща улица с о.т.149 - о.т.148 - о.т.162, по Подробен устройствен план – План за регулация на с. Лозен, одобрен със Заповед № 63 от 18.01.2000 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение. От поземлен имот с идентификатор 63149.136.21 се отделят ПИ с проектен идентификатор 63149.136.302 и ПИ с проектен идентификатор 63149.136.306, предвидени за отчуждаване в улица.

 Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за новообразувани УПИ I 299, 303, УПИ II 300, 304 и УПИ III 301, 305, в КР 136, местност „Гергьовска черква“, землище на с. Лозен, общ. Стара Загора, като за имотите се отрежда жилищна устройствена зона – Жм1 – ниско-етажно, свободно основно застрояване, с височина Н ≤ 7 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за застрояване се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 63149.136.21, местност „Гергьовска черква“, землище на с. Лозен, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-285 от 11.11.2021 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали