Заповед № 19-13-71 от 14.05.2015 - План за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-71/ 14.05.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация и промяна на План за регулация в следния обхват:
План за регулация за ПИ с идентификатор № 68850.528.6 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, одобрена със заповед № КД-14-24-348/13.08.2013г, за който се отрежда УПИ ХVІ - 6 в съществуващ квартал № 654 по ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповед №1783/17.08.2007г.
За да се осигури достъпа до новообразувания УПИ се обособява нова улица - тупик о.т.7019 – о.т.7020 през УПИ ІХ - 64 в кв. 654 с ширина 6м (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали