Заповед № 19-13-73 от 17.05.2016 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-73/ 17.05.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП – промяна на план за регулация на с. Остра могила, община Стара Загора, одобрен със заповед № 2220/29.09.1995г. в частта му за УПИ VII – KOO, кв.9 и улица о.т. 33 – о.т. 98а, с който се променят границите на УПИ VII – KOO и се разделя на три нови урегулирани поземлени имоти, достъпа до които се осигурява от нова улица – тупик с о.т. 98б – о.т. 98в (съгласно представената скица - предложение), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 516.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали