Заповед № 19-13-76 от 21.03.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-76 от 21.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект на План за регулация на поземлен имот № 68850.199.3 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, с НТП – за търговски обект, комплекс. За имота да се отреди урегулиран поземлен имот УПИ I3, от кадастрален район 199, достъпа до който се осигурява от ПИ 68850.199.516 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 68850.176.517 с НТП – за местен път (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 519.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали