Заповед № 19-13-93 от 15.05.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-93 от 15.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на кв. 29 „Лозенец“, гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 510/02.04.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ VI403,404, като същият се разделя на два нови УПИ VI411 и УПИ XXI412 в кв. 29“Лозенец“, отредени за ПИ 68850.512.411 и ПИ 68850.512.412 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 516, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали