Заповед № 19-13-94 от 15.05.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-94 от 15.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ 05431.16.57,  местност Гнилата по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора, като за ПИ с проектни идентификатори 05431.16.94 и 05431.16.95 се отреждат УПИ I94 и УПИ II95 в кадастрален район 16, достъпа до които се осъществява от нова улица с о.т.100а – о.т.100б, обособена от ПИ с идентификатор 05431.16.92 и ПИ с проектен идентификатор 05431.16.96 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали