Заповед № 19-13-96 от 16.05.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-96/16.05.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Яворово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 09 - 62 от 22.03.1988 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ III43 и УПИ I44 в кв. 21, като общата им вътрешно - регулационна граница, бъде поставена в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти № 43 и № 44 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора -  етаж 5, стая 515.

 

Горещ телефон
за сигнали