Заповед № 19-13-97 от 03.07.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-97 от 03.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект План за регулация за поземлен имот № 68850.256.84 местност „Бойчо бунар", с трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – За друг вид застрояване, землище на гр. Стара Загора. Поземлен имот № 68850.256.84 се разделя на два проектни имота - № 68850.256.908 и № 68850.256.909. Като за имот с нов идентификатор № 68850.256.908 се отрежда урегулиран поземлен имот УПИ I - 908 в кадастрален район 256, местност „Бойчо бунар", землище на гр. Стара Загора, достъпа до който се осигурява от улица, обособена от: имот № 68850.256.9509 с НПТ – за второстепенна улица, имот № 68850.255.9501 с НПТ – за второстепенна улица и имот с нов идентификатор № 68850.256.909 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали