Заповед № ДС – ЗД – 90/31.07.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора за одобряване на плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за местност Глуханя, находяща

Размер на шрифта: A A A

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Стара Загора на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че е издадена Заповед № ДС – ЗД – 90/31.07.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора за одобряване на плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за местност Глуханя, находяща се в землището на с. Люляк, община Стара Загора.

На основание §19, ал.1 от ЗИД на АПК жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез Областния управител на област Стара Загора пред Районен съд – Стара Загора в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" - бр. 63 от 09.08.2019 г.

Горещ телефон
за сигнали