Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора"

На 01.06.2012 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна среда за проект „Интегриран воден проект за Стара Загора" на обща стойност 40 399 581,97 лв. Стойност на СМР съгласно договора с МОСВ е в размер на 37 815 795,87лв. Избран изпълнител за изпълнение на СМР…

Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора"

Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" Договор № DIR 5112122-С007 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г."

Горещ телефон
за сигнали