Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора

Пасища и мери

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА

Списък на имотите с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" определени за индивидуално и общо ползване за 2018-2019 стопанска година в Община Стара Загора

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Заявление за прекратяване на договор

Решение на Общински съвет за пасищата и мерите - 2018 г.

 

Пасища и мери - документи за кандидатстване

Декларация по чл.99 от ППЗСПЗЗ

Приложение №1

Заявление по чл.37 от ЗСПЗЗ и чл.99 от ППЗСПЗЗ

Констативен протокол за разпределение на пасища, мери и ливади на правоимащите лица

 

Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина Община Стара Загора за 2018г.

Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Стара Загора, предоставени за управление на ТП ДГС Чирпан за 2018 г. към 25.04.2018 г.

Горещ телефон
за сигнали