Подаване на заявление по стопанска политика

При подаване по електронен път задължително се прилага:
- попълнено, подписано и сканирано заявление за конкретната услуга
- други документи, които се изискват в описанието на услугата
- копие от документ за платена такса, ако се изисква при заявяване 


Готовият документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.Горещ телефон
за сигнали