Доставка и монтаж на асансьорна уредба за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Доставка и монтаж на асансьорна уредба във връзка с изпълнение на ОБЕКТ: "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора - основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда с идентификатор 68850.505.91.2.1, 68850.505.91.2.2 и 68850.505.91.2.3 по КККР на гр. Стара Загора в УПИ XII-91, кв. 4004 по плана на гр. Стара Загора“

Обява 16/05/2019, 17:29

Техническа спецификация 16/05/2019, 17:29

Проект на договор  16/05/2019, 17:29

Образци на документи 16/05/2019, 17:29

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/05/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 27/08/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/05/2019
Час: 11:00


Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 28/05/2019, 17:30

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/06/2019
Час: 17:30

НОВА ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/06/2019
Час: 11:00


Утвърден протокол 25/06/2019, 15:35

Горещ телефон
за сигнали