Постоянни комисии

Постоянна комисия по законност и обществен ред

Стефан Анков Георгиев Председател Даниела Ангелова Лекина заместник-председател   Бояна Тихомирова Танева член Таньо Брайков Танев член   Иван Трифонов Иванов член Ивета Валентинова Лазарова член   Илка Иванова Петкова Член  

Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика

Димитър Здравков Чорбаджиев Председател Климент Павлов Пенчев заместник-председател   Боян Ангелов Бабанов Член Иванка Колева Михайлова Член   Мария Колева Жекова Член Мартин Паскалев Паскалев Член   Методи Динев Пенчев Член Дамян Желязков Георгиев Член   Антон Димов Андонов Член Янко Георгиев Янков Член   Даниела Ангелова Лекина Член Стефан…

Постоянна комисия по финанси и бюджет

Николай Валериев Николов Председател Стефан Димитров Димитров Заместник-председател   Боян Ангелов Бабанов Член Ивета Валентинова Лазарова Член   Иван Ганчев Велев Член Иван Трифонов Иванов Член   Иван Стоянов Върляков Член Галина Куманова Господинова Член   Милко Стаматов Чанков Член Стефан Веселинов Духтев Член  

Постоянна комисия по социална политика

Явор Райчев Гънчев Председател Искра Михайлова Михайлова Заместник-председател   Иванка Колева Михайлова Член Стефан Веселинов Духтев Член   Нина Раднева Димитрова Член Милена Вълева Василева Член   Юсни Мемиш Ибрям Член Галина Куманова Господинова Член   Кирил Петков Георгиев Член  

Постоянна комисия по териториално и селищно развитие и транспорт

Мартин Паскалев Паскалев Председател Методи Динев Пенчев Заместник-председател   Динко Танев Михайлов Член Таньо Брайков Танев Член   Христо Иванов Донев Член Боян Йорданов Кулев Член   Димитър Здравков Чорбаджиев Член Антон Димов Андонов Член   Янко Георгиев Янков Член Тихомир Иванов Трифонов Член   Илка Иванова Петкова Член  

Постоянна комисия по земеделие, гори, екология и развитие на селата

Митко Маринов Маринов Председател Иван Ганчев Велев Заместник-председател   Гино Кирилов Гинов Член Стефан Димитров Димитров Член   Николай Валериев Николов Член Мариус Иванов Кирков Член   Милко Стаматов Чанков Член Мехмед Неджми Зейнел Член   Гочо Янчев Карагьозов Член  

Постоянна комисия по образование,наука и защита правата на децата

Валентина Стойчева Бонева Председател Нели Иванова Калнева-Митева Заместник-председател   Бояна Тихомирова Танева Член Дарин Петков Маринов Член   Емил Славов Славов Член Искра Михайлова Михайлова Член   Кремена Георгиева Мандаджиева Член Стефан Веселинов Духтев Член   Нина Раднева Димитрова Член Петър Иванов Желязков Член   Иванка Колева Михайлова Член

Постоянна комисия по здравеопазване

Емил Славов Славов Председател Кирил Петков Георгиев Заместник-председател   Емил Тихомиров Енчев Член Иван Ганчев Велев Член   Георги Йорданов Господинов Член Милена Вълева Василева Член   Боян Йорданов Кулев Член Мариус Иванов Кирков Член   Юсни Мемиш Ибрям Член

Постоянна комисия по оперативни програми и международно сътрудничество

Иван Стоянов Върляков Председател Бояна Тихомирова Танева Заместник-председател   Емил Тихомиров Енчев Член Нели Иванова Калнева-Митева Член   Митко Маринов Маринов Член Боян Йорданов Кулев Член   Мирослав Генчев Райков Член Мехмед Зейнел Член   Гочо Янчев Карагьозов Член  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали