Постоянна комисия по законност и обществен ред

Стефан Анков Георгиев Председател Даниела Ангелова Лекина заместник-председател   Бояна Тихомирова Танева член Таньо Брайков Танев член   Иван Трифонов Иванов член Иван Христов Чолаков член   Ивета Валентинова Лазарова член  

Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика

Димитър Здравков Чорбаджиев Председател Климент Павлов Пенчев заместник-председател   Боян Ангелов Бабанов Член Иванка Колева Михайлова Член   Мария Колева Жекова Член Мартин Паскалев Паскалев Член   Методи Динев Пенчев Член Дамян Желязков Георгиев Член   Антон Димов Андонов Член Янко Георгиев Янков Член   Даниела Ангелова Лекина Член Стефан…

Постоянна комисия по финанси и бюджет

Николай Валериев Николов Председател Стефан Димитров Димитров Заместник-председател   Боян Ангелов Бабанов Член Диян Станимиров Димитров Член   Иван Ганчев Велев Член Иван Трифонов Иванов Член   Иван Стоянов Върляков Член Галина Куманова Господинова Член   Милко Стаматов Чанков Член Ивета Валентинова Лазарова Член  

Постоянна комисия по социална политика

Явор Райчев Гънчев Председател Искра Михайлова Михайлова Заместник-председател   Иванка Колева Михайлова Член Стефан Веселинов Духтев Член   Нина Раднева Димитрова Член Милена Вълева Василева Член   Юсни Мемиш Ибрям Член Галина Куманова Господинова Член   Кирил Петков Георгиев Член  

Постоянна комисия по териториално и селищно развитие и транспорт

Мартин Паскалев Паскалев Председател Методи Динев Пенчев Заместник-председател   Динко Танев Михайлов Член Таньо Брайков Танев Член   Христо Иванов Донев Член Иван Христов Чолаков Член   Димитър Здравков Чорбаджиев Член Антон Димов Андонов Член   Янко Георгиев Янков Член Тихомир Иванов Трифонов Член   Боян Йорданов Кулев Член  

Постоянна комисия по култура, туризъм и вероизповедания

Дарин Петков Маринов Председател Петър Иванов Желязков Заместник-председател   Гино Кирилов Гинов Член Валентина Стойчева Бонева Член   Мирослав Генчев Райков Член Никола Даниелов Чакалов Член   Искра Михайлова Михайлова Член  

Постоянна комисия по земеделие, гори, екология и развитие на селата

Митко Маринов Маринов Председател Иван Ганчев Велев Заместник-председател   Гино Кирилов Гинов Член Мария Колева Жекова Член   Стефан Димитров Димитров Член Николай Валериев Николов Член   Мариус Иванов Кирков Член Юсни Мемиш Ибрям Член   Милко Стаматов Чанков Член  

Постоянна комисия по образование,наука и защита правата на децата

Валентина Стойчева Бонева Председател Нели Иванова Калнева-Митева Заместник-председател   Бояна Тихомирова Танева Член Дарин Петков Маринов Член   Емил Славов Славов Член Искра Михайлова Михайлова Член   Кремена Георгиева Мандаджиева Член Стефан Веселинов Духтев Член   Нина Раднева Димитрова Член Петър Иванов Желязков Член   Иванка Колева Михайлова Член

Постоянна комисия по здравеопазване

Емил Славов Славов Председател Тунджай Рамадан Йозтюрк Заместник-председател   Емил Тихомиров Енчев Член Иван Ганчев Велев Член   Георги Йорданов Господинов Член Милена Вълева Василева Член   Боян Йорданов Кулев Член Кирил Петков Георгиев Член   Мариус Иванов Кирков Член Янко Георгиев Янков Член  

Постоянна комисия по оперативни програми и международно сътрудничество

Иван Стоянов Върляков Председател Бояна Тихомирова Танева Заместник-председател   Емил Тихомиров Енчев Член Стефан Веселинов Духтев Член   Нели Иванова Калнева-Митева Член Митко Маринов Маринов Член   Боян Йорданов Кулев Член Николай Стефанов Диков Член   Тунджай Рамадан Йозтюрк Член Мирослав Генчев Райков Член  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали