Без дългове и с над 6 млн. лева преходен остатък започна новата финансова година Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A


Над 6, 7 млн. лева преходен остатък от местни дейности е реализирала Община Стара Загора в края на 2014 година. С над 103 на сто са изпълнени общите приходи по бюджета спрямо уточнения годишен план от 100 млн. лева. Те възлизат на 103 683 565 лева, от които държавни приходи - 53 639 55 лева и общински приходи - 50 043 980 лева, което е преизпълнение с над 105 на сто. Ръст със 105 на сто при събираемостта на приходите отчетоха снощи на проведеното обществено обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета за 2014 година.
Ние сме една от общините, които най-правилно са планирали бюджета си, най-добре сме изразходвали средствата, с най-малък разход са постигнати максимум резултати. Добрият преходен остатък дава увереност на общинското ръководство, че през тази година ще имаме възможност освен да съфинансираме програмите по европейските фондове, така и да изпълним всичко, което сме планирали като цели за управление през годината, подчерта председателят на Общинския съвет Емил Христов. Той увери, че всички изразходвани средства през годината са били под контрола на общинския съвет, няма подценяване на някои области или свръхфинансиране на други. Дирекцията работи професионално и не дава възможност за популистки залитания, допълни Христов.
Пред 2014 година Община Стара Загора не е поемала дълг с изключение на заемите за обслужване на проекти, финансирани с европейски средства. През 2014 година са погасени главници по заеми в размер на над 7 млн. лева, насочени основно за енергийна ефективност и изграждането на новия градски пазар, уточни главният финансист Цанка Ганева. Тя разясни как са похарчени парите на старозагорци през годината и какво е постигнато с тях.
Общият размер на разходите по бюджета на общината за 2014 година възлиза на 93 316 462 лева, или 92.72 на сто от планираните. От тях за финансиране на държавно делегирани дейности при план 53 288 441лева са изразходвани 50 041 449 лева или 93.91 на сто. За общински дейности са извършени разходи за 47 358 381лева при план 43 275 015 лева – 91.38 на сто.
Най-голям дял в разходната част на бюджета се пада на разходите за образование – 35 818 142 лв. Следващото по значимост разходно перо е за жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и околна среда в размер на над 12, 7 млн. лв. Близо 5 млн. лв. са изхарчени за дейности, свързани с културата и спорта. За текуща поддръжка на улици и на прилежащите им тротоари и площадни пространства са изразходвани 2, 04 млн. лева, почти толкова е струвала на общинския бюджет електроенергията и поддръжката на уличното осветление в града и населените места в общината - 2 010 850 лева.
На над 9 млн. лева възлизат постъпленията от такса битови отпадъци за 2014 година, като направените отчисления по Закона за управление на отпадъците са 1,2 млн. лева. Отчетените разходи по бюджета за сметосъбиране, сметоизвозване, закупуване на съдове за съхранение на битовите отпадъци и почистване територии, предназначени за обществено ползване са в размер на 7 119 601 лева.
Общият размер на направените капиталови разходи е 41 979 724 лв. от които целево са усвоени 5 379 724 лв. , от собствения бюджет -7 052 063 лева и над 29, 5 млн.лв по оперативни програми.
За над 7, 5млн. лв. са направените основни ремонти през 2014 г., които включват ЦДГ № 66, ЦДГ № 29, детски ясли и детска кухня, както и преустройство на бивша детска градина в кв.Зора, социални домове, кметства и читалища в селата Плоска Могила, Лозен, Горно Ботево, Могила, Малко Кадиево и др.
Ремонтирани са пътища от четвъртокласна пътна мрежа за 600 017 лв, а за рехабилитация на тротоарни и пътни настилки в града са разходвани над 2 млн.лв. от общинския бюджет. Обновени са две улици, две детски градини и три междублокови пространства за над 3, 5млн. лв. от оперативна програма „Регионално развитие" по проект „Зелена и достъпна градска среда".
За новоизградените детски площадки са закупени и монтирани люлки, катерушки, пързалки и други съоръжения за близо 60 000 лева. Закупен е стопански инвентар за детски градини, училища и спортни бази. Община Стара Загора приключи финансирането по проекта за модернизация на осветлението на стадион "Берое", като от бюджета на общината за 2014 година бяха платени 324 115 лв.
Близо 600 000 лв. са изразходваните от бюджета средства за подобряване на качеството, изграждането и поддържането на уличното осветление в града. Средствата предвидени в инвестиционната програма за изграждане на отделението по лъчетерапия към "Комплексен онкологичен център" гр. Стара Загора са близо 950 000 лв., като 406 000 лв. са платени за сметка на общинския бюджет.
Със собствени средства и средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" Община Стара Загора финансира изграждането на парк за отдих и рекреация за над 4 млн. лв.
Близо 236 033 лв. е струвало на общинския бюджет изграждането, обзавеждането и оборудването на сградата и дворните пространства на новата Целодневна детска градина №5 „Мечо Пух". За доизграждането на втората новоизградена детска градина „Камбанка" са изразходени 960 000 лв., 82 000 лв. са изплатени за изграждане на зала за занималня на ЦДГ № 23 "Кипарис.
През 2014 година община Стара Загора продължи изпълнението на 21 проекта, за които има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ – „Интегриран воден проект за Стара Загора", „Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора", „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора", „Прилагане на мерки за подобряване на качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен", „Зелена и достъпна градска среда за жителите на град Стара Загора" и др. Получените от общината трансфери по сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 година възлизат на 48 372 820 лева.
И през изминалата година продължи политиката провеждана от общината за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, като за целта бяха предоставени помощи за 34 721лева.
Налага се изводът, че през миналата година в Община Стара Загора оптимално са били използвани възможностите на европейското финансиране в ключови стратегически проекти, като са привлечени мащабни инвестиции за осигуряване на оптимални условия за развитие на икономиката и качествена жизнена среда за населението, подчерта Цанка Ганева. Тя акцентира на инвестициите за подобряване и благоустрояване на централната градска част, кварталите и селата в общината, както и осигурените равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, богат културен живот и личностна изява. Проведена е активна социална политика, насочена към предоставяне на алтернативни социални услуги и възможности за социално включване, допълни Ганева.

{joomplucat:889 limit=4|ordering=random}

18.03.2015 г.

Автор: община Стара Загора
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали