Обявена е процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Размер на шрифта: A A A

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията".
Целта на процедурата е да се предостави фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да доведат до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева, минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 100 000 лева, а максималният е 1 000 000 за микро, малки и средни предприятия и 1 500 000 лева за големи предприятия.
Допустими кандидати по процедурата са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите и имат минимум три приключени финансови години.
Допустимите дейности по отворената процедура са определени по два елемента:
Елемент А „Инвестиции"
• Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
• Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
• Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
Елемент Б „Услуги"
• Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
Подаването на проектното предложение се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Краен срок за подаване на проектни предложения е 04 април 2016 г.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали