Започва реконструкция на водоснабдяването и канализацията на кв. Самара 3 в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Утре, 24.09.2015 г., от 11.00 ч. в кв. „Самара 3" ще бъде направена първа копка за изпълнение на проекта за реконструкция и разширение на канализационната и водопроводна мрежа на квартала в Стара Загора. Ще бъдат изпълнени общо над 6 км. канализационна мрежа и 2,4 км. водопровод на обща стойност близо 5 млн.лв.
След завършване на проекта се предвижда благоустрояване на засегнатите улици, асфалтиране на цялата им ширина и изграждане на нови улични трасета, в това число подмяна на уличния бордюр, както и възстановяване на асфалтова настилка на всички улици в квартал „Самара 3", което ще струва над 300 000 лв. на бюджета на Община Стара Загора.
Проблемите с канализационната мрежа на квартал „Самара 3" ще се решат на два етапа. Първият етап обхваща главен профил I – 97 по бул. „Хан Тервел" – от блок 7 до кръстовището с бул. „Цар Симеон Велики" и улиците в северната и централната част на квартала. Вторият етап обхваща главен профил I – 97 – по улицата - северна граница на кв. "Самара 3", главен профил I-99 по ул. „Христина Морфова" и улиците в югоизточната част на квартала. Кв. „Самара 3" е с разделна канализационна мрежа. Отпадъчните битови води се отвеждат в битова канализационна мрежа, а отпадъчните дъждовни водни количества се отвеждат в дъждовна канализационна мрежа.
Общата дължина на предвидената за изграждане на I етап канализационна мрежа е 3,3 км, в това число битова - с дължина 1,2 км, смесена - с дължина 0,8 км и дъждовна - с дължина 1,2 км. Стойността за изпълнение на I-ви етап е 2,8 млн. лв. с ДДС.
На II-я етап ще бъде изградена канализация с обща дължина 2,8 км, в това число битова - с дължина 1,2 км, смесена - с дължина 0,4 км и дъждовна - с дължина 1,2 км. Стойността за изпълнение на II-ри етап е 1, 9 млн. лв. с ДДС.
Изпълнението на проекта ще осигури необходимите санитарно-хигиенни условия и удобства за бита, трудовата дейност и отдиха на населението. В периферията на съществуващото застрояване на квартал „Самара 3" се извършва жилищно строителство, което налага проектирането на улици и на техническата инфраструктура в района.
Също на два етапа, съобразени с изпълнението на етапите по канализационната мрежа, ще бъде изпълнен и нов водопровод в квартала. Освен водопроводните клонове, ще се изпълнят и сградни водопроводни отклонения, които захранват застроените имоти. Общата дължина на водопроводната мрежа, предвидена за изграждане в I етап е 1,5 км на стойност е 570 000 лв., за II етап е 0,9 км. на стойност над 390 000 лв.
Общата цел на проекта е постигане на изискванията за пречистването на градските отпадъчни води на територията на Стара Загора. Реконструкцията на канализационната мрежа ще доведе до значително намаляване на вредните вещества, които се просмукват в почвата. Тяхното ограничаване понижава опасността от загуба на биологичното разнообразие и благоприятства за доброто екологично състояние на подземните води. Друг основен проблем, който ще бъде отстранен, е инфилтрацията в канализационната мрежа. Инфилтрационните води разреждат отпадъчните води и са неблагоприятен фактор за работата на съществуващата градска пречиствателна станция за отпадъчни води. Правилното отвеждане и третиране на отпадъчните води ще доведе до намаляване на замърсителния товар, който се зауства в р. Бедечка. Резултат от реализацията на проекта е и намаляване загубите на питейна вода и постигане на основната социално-икономическа цел на проекта - подобряване на водоснабдителните услуги и на хигиенните и здравни условия, както и значително редуциране на замърсителния товар, който се ексфилтрира в подземните и повърхностни води.
23.09.2015 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали