Обществено обсъждане за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора

Размер на шрифта: A A A


На 4 август 2015 г. /вторник/, от 17.00ч. в залата на Общински съвет Стара Загора ще се проведе обществено обсъждане на предложения за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие - Стара Загора.
В изпълнение на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Управляващият орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 дава възможност в одобрения ИПГВР на град Стара Загора да бъдат включени допълнително като основни или резервни проекти. Тези проекти трябва да допринасят за функционалните връзки на града с неговата периферия и реализирани извън зоните за въздействие, като са допустими интервенции върху социална, образователна, културна инфраструктура, както и зони с потенциал за икономическо развитие.
Задължително условие за включване на тези проекти в инвестиционните програми е тяхното включване в ИПГВР. Включването може да стане, чрез изменение на одобрения ИПГВР. Допълнителните проекти извън зоните за въздействие следва да отговарят на следните критерии:
 Да бъдат реализирани на територията на общината, вкл. в други населени места, както и в самия град – общински център, но извън обхвата на одобрените зони за въздействие.
 Да допринасят за подобряването на функционалните, пространствените и/или градско-селските връзки в социален, икономически или териториален контекст на града с неговата периферия, в рамките на общинската територия. Да бъдат реализирани в зоната на влияние на града, като бъдат обвързани с ежедневни дейности и мобилност на населението на общината и на града.
 Да съответстват на общинските планове за развитие.
 Да бъдат свързани с подкрепа на Зони с потенциал за икономическо развитие, Социална, Културна, Спортна и/или Образователна инфраструктура.
 За инфраструктурните проекти следва да бъдат предвидени и подходящи съпътстващи „меки" мерки със съответен източник на финансиране, в областта на образованието, културата, спорта, социалните услуги, заетостта, с оглед осигуряване на интегриран подход и устойчивост на инвестициите.

03.08.2015 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали