Правилници

Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора

 
Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора - приет от Общински съвет с Решение № 166 от 30.03.2020г., изм. с Решение № 904 от 29.04.2021 г., изм. и доп. с Решение № 1569 от 24.02.2022 г.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – приет от Общински съвет с Решение № 220 от 31.03.2016 година; изм.с Решение  № 252  от 30.03.2020 година; изм. и доп. с Решение № 328 от 28.05.2020 г., доп. с Решение № 979 от 27.05.2021г.

Правилник

 
Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Стара Загора - изм. с Решение № 1500 от 30.10.2014 г.

 

Правилник за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Община Стара Загора - приет с Решение № 1046 от 16.12.2013 г.

 

Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – град Стара Загора - приет с Решение № 526 от 20.12.2012 г.

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора - изм. с Решение № 996 от 29.06.2017 г.

 

Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм - изм. с Решение № 173 от 26.04.2012 г.

 

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Стара Загора - приет от Общински съвет с Решение № 1214 от 30.06.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 221 от 31.03.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 1734 от 26.07.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 1574 от 31.03.2022 г.

Правилник

 
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора - приет с Решение № 302 от 27.11.2008 г.;/изм.с Решение № 130 от 30.01.2020 г./

 

Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на Община Стара Загора-приет с Решение № 747 от 25.02.2010г.

Eтичен кодекс

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали