Превантивно-информационен център

Председател на Общински съвет по наркотични вещества: Диана Донева Кирилова-Чобанофф

Адрес: град Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 96
Телефони:  (042) 230 024
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.pic-starazagora.com
 

Работно време: понеделник – петък
08:30 – 12:30
13:30 – 17:30

Функции:

- превантивна, информационна, консултативна и арттерапевтична работа;
- разработване и прилагане на програми за превенция на употребата на наркотични вещества;
- организиране на подходящи инициативи и алтернативни форми за осмисляне на свободното време на младите хора;
- издаване на информационни материали за проблемите, свързани с употребата на наркотични вещества;
- активно и целенасочено включване на училището и на учениците в дейността с цел добра информираност за рисковете от употребата на психоактивни вещества и алтернативна ангажираност на свободното време;
- провеждане на семинари и обучения по темите за превенция, в помощ на ученици, учители, родители, педагогически съветници и училищни специалисти;
- координиране и методическо ръководство на превантивните дейности в учебни заведения на територията на областта;
- съдействие за преодоляване на наркотичната зависимост и за ресоциализация на зависимите;
- помощ за намаляване на търсенето на психоактивни вещества и за изграждане на позитивно отношение към здравословния начин на живот;
- съвместна работа с различни институции и НПО (основно със сектор „Пробация" към ОЗ „Изтърпяване на наказанията", Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, насочващи за работа в Центъра деца, които употребяват или имат проблеми с психоактивните вещества.

Към ПИЦ по зависимости от м. април 2013 г. работи и Младежки съвет по наркотични вещества, чиито членове са ученици на възраст от 15 до 19 години от всички училища, с цел по-висока информираност на младите хора, придобиване на умения за разпознаване на зависимостта и за установяване на натиск от страна на връстници, провеждане на тренинг обучения по подхода „Връстници обучават връстници", оползотворяване на свободното време чрез алтернативни дейности, организиране на кампании. 

ЗА НАС

Началото е положено - ПИЦ по зависимости
Презентация
Схема на обвързаност на ПИЦ

ДОКУМЕНТИ

Програма за 2013 година
Доклад за 2012 година
Програма за обучение на ученици
График за интерактивно обучение на ученици
Интерактивно обучение "Училище за родители"
Кампания "Свободата да избираш"

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Видове дрога
Списък на местата за дългосрочно лечение
Писмо на зависимия до неговите близки
Интервю с д-р Куценок - Директор на Център по зависимости и зависими поведения в Калифорнийския университет в Сан Диего
Обмен на знания и опит

АКТУАЛНО

Конкурс за създаване на мултимедийни продукти

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали