Прием на документи за включване в механизма лична помощ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването ѝ в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

От 01 януари 2021 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

 1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
 2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението-декларация (Приложение 1) се подава по настоящ адрес в сградата на СУАП /Социална услуга "Асистентска подкрепа"/ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Димитър Караджов“ № 2, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа, лично или чрез упълномощено лице.

В заявлението-декларация човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението-декларация (Приложение 1) се прилагат:

 • направлението от Дирекция „Социално подпомагане“ с определения брой часове лична помощ;
 • документ за самоличност (за справка);
 • за дете - удостоверение за раждане (за справка);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК//НЕЛК (копие);
 • пълномощно (нот. заверено), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично (копие). 
 • Декларация за лични данни

Образци на документи

Приложение № 1: Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ
Декларация за лични данни


АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

Кандидатът за асистент подава до кмета на община Стара Загора заявление-декларация (Приложение 4) към което прилага:

 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (Декларация 1);
 • Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (Декларация 2);
 • Медицински документ за постъпване на работа
 • Декларация за лични данни
 • Документ за придобита образователна степен /копие/;
 • Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент (при наличие).

В заявлението-декларация всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Заявлението-декларация, Приложение 4 (по образец) се подава лично в сградата на СУАП /Социална услуга "Асистентска подкрепа"/ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Димитър Караджов“ № 2, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

С всеки кандидат ще се проведе събеседване и ако отговаря на изискванията ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на същите. За всички ползватели, подали документи до месец август 2019г., предоставянето на личната помощ започва от 1 септември, а за всички последващи - от първо число на следващия месец.

Образци на документи

 
Допълнителна информация може да се потърси на телефон: 0882 349 270.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали