Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-24/28.04.2020 г. (рег. № BG16M1OP002-2.010-0020-С01 в ИСУН 2020)

Процедура: № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Бенефициент: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Стойност на проекта: 7 221 537,99 лв.

Европейско съфинансиране (ЕФРР): 6 138 307,29 лв.

Национално съфинансиране: 1 083 230,70 лв.

Собствено съфинансиране на Бенефициента: няма

Цел на проекта: Изпълнението на техническата рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора ще допринесе за възстановяване на околната среда на територията на община Стара Загора и предотвратяване на емисиите на парникови газове, както и ще бъдат изпълнени изискванията на нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени.

Реализирането на техническата рекултивация ще допринесе пряко за постигане на общата цел на процедурата, по която се финансира проектното предложение за изпълнение на задълженията на Р България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Основни дейности по изпълнение на проекта:

1. Подготовка;

2. Техническа рекултивация, с вкл. СМР по техническа рекултивация, авторски надзор и строителен надзор;

3. Организация и управление на проекта;

4. Информация и комуникация.

Техническата рекултивация включва следните основни дейности:

  • Подготвителни работи – почистване на храсти и дървета по определената зона, премахване на съществуваща ограда;

  • Предепониране и уплътняване на съществуващите отпадъци извън новопроектираното сметищно тяло;

  • Изграждане в петата на предепонираните отпадъци на охранителна дига с поменлива височина и ширина на билната част;

  • Преоткосиране на съществуващите отпадъци за стабилност на тялото на депото;

  • Полагане на 20 см. запечатващ слой от пръст в уплътнено състояние по окосите, бермите и билото;

  • Изграждане на 9 бр. газови кладенци и 9 бр. статични инсталации за обезвреждане на сметищен газ чрез изгаряне на факел;

  • Изграждане на бетонови охранителни облицовани трапецовидни канавки клон запад, клон изток и отвеждащ канал с обща дължина 1686 м.;

  • Изграждане на Дренажна система за улавяне и временно съхранение на инфилтрата;

  • Техническа рекултивация на площ от 121 480 м2, която включва: полагане на минерален запечатващ пласт от глина 50 см. - на два пласта по 25 см. до достигане на водопропускливост 10-9 м/сек.; полагане на пласт земна маса с дебелина 70 см в уплътнено състояние; полагане на хумусен пласт с дебелина 30 см.;

Местоположение: Площадката на депото, обект на техническата рекултивация по проекта е ситуирана върху южния склон на „Мандра баир” и се намира на около 7 км югозападно от гр. Стара Загора, на 2,5 км западно от с. Еленино и отстои на 1,5 км от най-близкото населено място – с. Християново. До депото се достига по специално изграден ведомствен асфалтов път с дължина около 2 км, отклонение от пътя за селата Еленино и Християново.

Индикатори:

Индикатор за изпълнение: Завършена техническа рекултивация – 1 бр.

Индикатор за резултат: Рекултивирана площ – 12,15 ха

Срок на изпълнение: 23 месеца

Дата на стартиране - 13.05.2020 год.

Дата на приключване - 13.04.2022 год.

Ръководител на проекта: Росица Копривчина – Директор дирекция „Транспорт, чистота и екология“ в Община Стара Загора, координати за връзка: тел. (042) 614 669 и 0886881148; e-mail: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали