Проекти на наредби


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - 02/2023

Проект на Наредба Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В - 12/2022

Проект на Наредба Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт: На територията на Община Стара Загора…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора - 12/2022

Проект на Наредба   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт: Предложените изменения на текстове на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора се правят за да се осигури пълно съответствие на…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 10/2022

Проект на Наредба   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА   Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.1 от НОАМТЦУ ежегодишно следва да се извършва анализ на действащите такси и цени на услуги. При извършения преглед от ресорните структурни звена (отдели, дирекции) в Община Стара Загора се установи, че голяма част от таксите и цените…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 09/2022

Проект на Наредба Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт: Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, приета от Общински съвет…

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Ученическо хранене" - 06/2022

Проект на Правилник Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене“ Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт През 2018 г. с образуване на общинско предприятие „Ученическо хранене“ бе приет Правилник за организацията и дейността на предприятието. Съгласно…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 06/2022

Проект на Наредба  06/06/2022 , 16:31   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА   ОТНОСНО: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, изразяващ се в изменение и допълнение на  т. 7 от Приложение № 11 към чл. 53,…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора - 04/2022

Проект на Наредба Справка МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: На територията на Община Стара Загора действа Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане /приета от Общински съвет Стара Загора с Решение № 664 от…

Проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" - Стара Загора - 03/2022

Проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" - Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: С предложения проект за Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Обредни дейности - Стара Загора“ се осигурява нормативна рамка на дейността по…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 03/2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Таксата за ползване на ученически почивни лагери от деца и ученици в общински почивни станции не е променяна от 2013 година (Решение №…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали