Проекти на наредби и правилници


Проект на правилник за дейността на общиснко предприятие "АРТ Сцена - Стара Загора" - 03/2024

Проект на Правилник за дейността на общинско предприятие Арт сцена - Стара Загора"   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: Община Стара Загора е собственик на обекти „Културен център - Стара Загора“, актуван с АОС № 11086/14.12.2012г., Летен театър, актуван с АОС № 20694/28.09.2022г.; Драматичен…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 02/2024

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора Справка за постъпили предложения  27/03/2024 , 17:05 МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА При извършения преглед от ресорните структурни звена (отдели, дирекции) в Община Стара Загора се…

Проект на Правилник на програма "Култура" на Община Стара Загора за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата - 02/2024

Проект на Правилник на програма "Култура" на Община Стара Загора за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата   Мотиви към проекта 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: С Проектно предложение 42 „Развитие на културните и творчески сектори“ в Националния план за възстановяване и…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - 11/2023

Проект на Наредба за изменени и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора Мотиви към Проекта 1. Причини, които налагат предлаганите изменения и допълнения, и целите, които се поставят с тях.             Общината като основна административно-териториална единица със своя собственост и…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора - 08/2023

Проект на Наредба Проект на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора   Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: Налице е необходимост от изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, поради…

Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 08/2023

Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Целта на промяната в начина на определяне на таксата за ползване на детска кухня е да се даде възможност за закупуване на…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - 06/2023

Проект на Наредба Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора   Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: Предвид необходимостта от стимулиране навлизането на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност, Община Стара…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали