Проект на Наредба за животните - 03/2012

ПРОЕКТ на на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 379 от 19.05.2005 г.; изм. с Решение № 200 от 04.10.2005 г. на Старозагорския окр.съд; изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила…

Проект на Правилник за дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата - 03/2012

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Стара ЗагораПроект на правилник230.11 KB

Проект на Наредба за местните такси - 02/2012

ПРОЕКТ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара ЗагораПроект на наредба515.00 KB МОТИВИ към ПРОЕКТАСъществуващата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора е приета от Общински съвет Стара…

Проект на Наредба за разкопаване - 01/2012

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 999 от 02.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г; изм. с Решение № 1026 от 21.12.2010 г./ § 1. Изменя текста на чл. 2,…

Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 01/2012

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г./§ 1. Изменя текста на чл. 40, т. 3 както следва: „Определянето и ползването на…

Проект на Наредба за общинските жилища - 01/2012

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора(приета с Решение № 425/30.04.2009 год., изм. и доп. с Решение № 1000/02.12.2010 год.) 1. В чл. 7, ал. 1, т. 11 се добавя ново изречение със следното…

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства - 12/2011

ПРОЕКТ на Наредбаза изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г./На основание чл.21 ал.2 и във връзка с чл.21 ал.1,т.7 от ЗМСМА Общински съвет приема Наредба…

Проект на Наредба за местните такси и цени - 12/2011

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 512 от 01.12.2005 г., в сила от 01.12.2005 г.; изм. с Решение № 548 от 29.12.2005 г.; доп.…

Проект на Наредба за местните данъци - 12/2011

ПРОЕКТ на Наредбаизменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45,…

Горещ телефон
за сигнали