Проекти на наредби и правилници


Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Ученическо хранене" - 06/2022

Проект на Правилник Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Ученическо хранене“ Мотиви към проекта  I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт През 2018 г. с образуване на общинско предприятие „Ученическо хранене“ бе приет Правилник за организацията и дейността на предприятието. Съгласно…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 06/2022

Проект на Наредба  06/06/2022 , 16:31   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА   ОТНОСНО: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, изразяващ се в изменение и допълнение на  т. 7 от Приложение № 11 към чл. 53,…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора - 04/2022

Проект на Наредба Справка МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: На територията на Община Стара Загора действа Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане /приета от Общински съвет Стара Загора с Решение № 664 от…

Проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" - Стара Загора - 03/2022

Проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" - Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: С предложения проект за Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Обредни дейности - Стара Загора“ се осигурява нормативна рамка на дейността по…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 03/2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Таксата за ползване на ученически почивни лагери от деца и ученици в общински почивни станции не е променяна от 2013 година (Решение №…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 03/2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт: Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение №…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 02/2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА С настоящия проект на Наредбата се предлага приемане на нови цени за услуги, предоставяни от Дирекция „Гражданско състояние“, след прекратяване дейността…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване зелената система на Община Стара Загора - 08/2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загора   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: На територията на Община Стара Загора действа Наредба за поддържане и опазване на зелената система на община…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти - 08/2021

Проект на Наредба Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Стара Загора Мотиви към проекта  Причини, които налагат приемането на нормативния акт: На територията на Община Стара Загора…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали