Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 12/2015

Проект на Наредба Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора: /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от…

Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 06/2015

  Проект на Наредба Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение №…

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 06/2015

  Проект на Наредба Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора: § 1. Допълва чл. 34 като същия добива следната редакция „Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране на превозни…

Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата - 05/2015

  Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване чистотата на територията на община Стара Загора    Проект на Наредба292.43 KB     Mотиви към проекта: На територията на Община Стара Загора към настоящият момент се прилага Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Стара Загора,…

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 02/2015

М О Т И В И Необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора се налага поради отправени многократни запитвания към Община Стара Загора за въвеждане на нови критерии, определящи правото на безплатно паркиране…

Проект на Наредба за обществения ред - 02/2015

  НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение № 462.2 от 05.07.2001г.; изм. с Решение № 527 от 01.11.2001 г.; доп. с Решение № 633от 18.12.2001 г.; изм. с Решения № 661.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002…

Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 11/2014

  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА   Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение…

Проект на Наредба за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане - 11/2014

  НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ РАЗДЕЛ ПЪРВИОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1.(1). Тази наредба определя реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Стара Загора, в съответствие със Закона за устройство на територията /ЗУТ/.(2). Преместваеми обекти, по смисъла…

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 07/2014

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Във връзка с подобряване качеството и достъпа до транспортно обслужване на жителите и гостите на гр. Стара Загора с автомобили, извършващи таксиметров превоз, бе проведена среща в Община Стара Загора с представители на фирми, извършващи таксиметрови превози. Обсъдени бяха възможностите за увеличаване броя на местата за престой…

Горещ телефон
за сигнали