Н А Р Е Д Б А за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

 

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високият по степен акт. Приемането на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество има за цел предотвратяване и ограничаване на посегателства, свързани с повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания на селскостопанско имущество, както и установяване на реда за обезщетяване на причинените вреди. Необходимостта от приемането на такава Наредба е обусловено и от следните фактори:

1. Нерегламентирана и безстопанствена паша на територията на обработваемите

земеделски земи;

2. Унищожаване на селскостопанската продукция;

3. Необезопасяване на обработваемите земеделски земи и опасността от пожари;

4. Зачестилите сигнали за безстопанствено и нерегламентирано пускане на животни в земеделските земи.

Необходимостта от изготвянето и приемането на настоящата наредба, както и присъствието на охрана, каквито ще са полските пазачи и доброволните сътрудници или друг вид охрана, е продиктувана от проблемите, свързани с унищожаване на засети земеделски земи. Необходимостта от приемането на такава Наредба е обусловено и от следните фактори:

Съгласно Закон за опазване на селскостопанското имущество Чл. 8. Ал.1 Кметовете на общините организират, ръководят и контролират опазването на селскостопанското имущество на територията на общината. Чл.8 ал. 2 Кметовете на райони или кметства организират опазването на селскостопанското имущество на територията на района или кметството, организират и ръководят полската охрана, издирват нарушителите, налагат административни наказания и вземат мерки за възстановяване на вредите.

В Наредбата подробно и ясно са регламентирани организирането и поддържането на полската охрана, нейните правата и задълженията във връзка с осъществяването на превенция, контрол и охрана на земеделските земи и селскостопанската продукция. Чрез прилагането на Наредбата ще се установят ясни и общодостъпни права и задължения на физически, юридически лица и организации по отношение на опазването на селскостопанското имущество. Налагането на санкции при констатирани нарушения ще доведе до по-стриктно спазване на установените с Наредбата правила и норми и до минимизиране на нарушенията, свързани с унищожаване на селскостопанската продукция. Към момента Общински съвет – Стара Загора все още не е приел такава наредба, което е съществен пропуск, който следва да бъде отстранен.

Цели, които се поставят:

Приемането на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Стара Загора има за цел предотвратяване и ограничаване на посегателства, свързани с повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвояване на селскостопанско имущество, както  и превенция на възникващите пожари.

Очаквани резултати от прилагането:

 С приемането на предложения проект на наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Стара Загора могат да бъдат постиганите следните резултати:

  • Предотвратяването на евентуални посегателства спрямо собствеността върху имуществото на гражданите.
  • Намаляване нивото на битова престъпност.
  • Намаляване на административната тежест спрямо гражданите при необходимост от защита на техните права и опазване на имуществото им.
  • Регулира отношенията в обществото и възпрепятства  възникване на обстоятелства за саморазправа между гражданите.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Финансовите средства, необходими за прилагането на новата Наредба ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Изготвянето на нова Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на община Стара Загора е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за опазване на селскостопанското имущество, Наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен (Закон за опазване на селскостопанското имущество, ЗСПЗЗ, ЗМСМА), както и с тези на европейското законодателство (Европейската харта за местно самоуправление).

Съгласно изискването на чл.26, ал.3 от ЗНА, проектът на Наредбата се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора. Освен това вносителите препоръчваме настоящият проект да бъде изпратен до заинтересованите страни и компетентни органи:

Кметовете на кметства; ОД на МВР; Групи на земеделски производители и асоциации на земеделски производители с адрес на регистрация на територията на община Стара Загора. ОД Земеделие – Стара Загора; ОД на ДФ „Земеделие“ Стара Загора, НССЗ Стара Загора; ОСЗ Стара Загора; ОДБХ Стара Загора.

След получаване от страна на адресатите, информацията да бъде изнесена на общодостъпни места за информация на жителите на община Стара Загора. По този начин на заинтересованите лица се дава 30-дневен срок за даване на предложения и становища по проекта на нормативния акт. Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и Общински съвет – Стара Загора и на следната електронна поща: [email protected]

6.Правни основания:

Чл.21 ал.1 т.13, т.23 и т. 25, Чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество. Чл.36 ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали