Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба

МОТИВИ

Действащата в момента  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г.,  последно изм. С Решение № 348 от 16.01.2017 г. на Административен съд, в сила от 26.06.2018 г./ прогласява като принципи постигането на по- голяма справедливост при разпределяне на данъчната тежест и повишаване качеството на предоставяните общински услуги.

При съблюдаване на законосъобразността и в духа на чл. 3 от горецитираната наредба, предлагам на Ваше внимание и оттам на ръководената от Вас институция промени в регламентите с цел облекчаване условията и ускоряване обслужването на физически и юридически лица за услуги от общинската администрация Стара Загора.

На базата на нашите наблюдения и на подаваните до мен, в качеството ми на общински съветник сигнали, на основание чл. 33(1) т.2 от ЗМСМА и чл.13 (1) т.2 от Правилник за организация работата на Общински съвет Стара Загора , считам за законо- и целесъобразно да предложа следните промени:

Общи принципа на които се основават промените са намаляване на административната тежест, чрез намаляване на таксата за определени услуги и скъсяване на сроковете за които те се изпълняват.

         В случайте където има три степенно тарифиране на заявления за  предоставяне на услуги като: обикновена, бърза и експресна, предлагам следните промени:

1.      Видове услуги: обикновена и бърза;

2.      Таксите за обикновената и бърза услуга да се запазят в съществуващия размер;

3.      Сроковете за обикновена услуга да бъдат променени в размер на такива за бърза, съответно сроковете на бързата услуга да се определят в размер на сега съществуващата експресна услуга.

4.      Експресните услуги да отпадат.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща:[email protected] 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали