Проекти на наредби


Проект на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора - 03/2021

Проект на Наредба  05/03/2021 , 14:17   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Приемането на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски транспорт по основни автобусни линии на територията на Община Стара Загора се налага с оглед необходимостта от приемане на особени правила относно правата и задълженията на превозвача и…

Проект на Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора,

МОТИВИ И ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКА Постоянната комисия по законност и обществен ред разгледа предложението от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и приема доводите на адресанта на предложението за основателни, намиращи своето правно основание в чл. 9, ал. 2, във вр. с чл. 9, ал. 1, чл. 11 и чл. 13а…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - 01/2021

Проект на Наредба  22/01/2021 , 16:05   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемане на промените: Причините, които налагат приемането на промените в Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на  местните данъци на територията на община Стара Загора   МОТИВИ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на  местните данъци на територията на община Стара Загора   Причини, които налагат приемането: Настоящият…

Проект на правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора

Проект на Правилник  09/11/2020 , 16:37   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: На заседание на Общински съвет Стара Загора е взето Решение №178/ 30.03.2020 г. за преобразуване на Център за подкрепа за личностно развитие от общинска местна дейност в делегирана от държавата дейност, считано…

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Правилник МОТИВИ на Проект за Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора   Причини, които налагат приемането: С предложения проект за Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора се осигурява нормативна рамка на дейността по съфинансиране…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 10/2020

Проект на Наредба  26/10/2020 , 15:12   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА С наредбата се предлага приемане размери на нови такси и цени на услуги, произтичащи от законово вменени на общините нови правомощия, а така също се предвиждат промени в резултат на предлагане на нови услуги от звената на общината. Извършва се…

ПРОЕКТ НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА“

  Предложение Мотиви за приемане на „Наредба за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в Община Стара Загора“   Причини, които налагат приемането на нормативния акт:             Към момента няма приет нормативен акт с местно значение, чрез който да се стимулират и подкрепят деца с високи…

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Проект на Наредба МОТИВИ С решение № 91 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора се прие изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Според нея за използване на многофункционалната зала на Културен център Стара Загора…

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 07/2020

Проект на Наредба  10/07/2020 , 09:52   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме следните Мотиви за изменение на Наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора: 1. Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредбата за организацията на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали