Проекти на наредби


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 03/2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА Таксата за ползване на ученически почивни лагери от деца и ученици в общински почивни станции не е променяна от 2013 година (Решение №…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 03/2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт: Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение №…

Проект на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове"

Проект на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" Мотиви към проекта на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове" 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: С Решение на Общински съвет Стара Загора бе създадено Общинско предприятие „Гробищни паркове“. За да започне…

Проект на Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора

Проект на Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора МОТИВИ на Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора Причини, които налагат приемането: Със свое Решение № 747 от 25 февруари 2010 г. Общински съвет Стара Загора е приел Етичен кодекс за поведение и политически…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 02/2022

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА С настоящия проект на Наредбата се предлага приемане на нови цени за услуги, предоставяни от Дирекция „Гражданско състояние“, след прекратяване дейността…

Допълнение в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора / Приет от Общински съвет Стара Загора, с Решение № 166 от 30.03.2020 г., изм с Решение №904 от 29.04.

Допълнение в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора / Приет от Общински съвет Стара Загора, с Решение № 166 от 30.03.2020 г., изм с Решение №904 от 29.04.2021 г. на съвета / МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА…

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ И ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ НА СЪПРУЗИ И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приет от Общински съвет с Реше

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ И ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ НА СЪПРУЗИ И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приет от Общински съвет с Решение № 1214 от 30.06.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 221…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване зелената система на Община Стара Загора - 08/2021

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загора   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт: На територията на Община Стара Загора действа Наредба за поддържане и опазване на зелената система на община…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти - 08/2021

Проект на Наредба Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Стара Загора Мотиви към проекта  Причини, които налагат приемането на нормативния акт: На територията на Община Стара Загора…

Н А Р Е Д Б А за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Стара Загора

Проект на Наредба   МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА   Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали