Проект на Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Проект на Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора

МОТИВИ

на Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора

  1. Причини, които налагат приемането:

Със свое Решение № 747 от 25 февруари 2010 г. Общински съвет Стара Загора е приел Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на община Стара Загора. Към настоящия момент, голяма част от приетите към 2010 г. норми на Етичния кодекс се явяват на практика неприложими. Причина за това е развитието на националното законодателство в областите на правна регулиране, както на изискванията за заемане на публични длъжности, включително изборните длъжности в местната власт и местното самоуправление, така и в областта на дефиниране на легални понятия и процедури по предотвратяване и установяване конфликт на интереси. При съобразяване, от една страна с установените принципи на йерархия на нормативните актове и от друга - с факта, че в съществената си част обществените очаквания към морала и поведението на избраните да изпълняват публични длъжности се основават на общочовешки ценности и етични правила, които трудно биха могли да бъдат ограничени до такива с местен характер, то за общинския съвет вече не може да бъде изведена нормотворческа компетентност по отношение на по-голямата и съществена част нормите на Етичения кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на община Стара Загора, приет през 2010 г. 

Проектът на нов Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора, без да възпроизвежда други норми и да се стреми да урежда и преурежда обществени отношения, които са обект на правна уредба на специализираното законодателство в областта на установяването и предотвратяването на конфликт на интереси и ликвидиране на съответните последици и на общото антикорупционно законодателство, установява правила, традиционно наложени и трайно възприети като стандарт за поведение и взаимоотношения в процесите на работа както в общинския съвет, така и в работата на комисиите в общинския съвет. Създава се процесуален механизъм за разглеждане на сигнали относно поведение и простъпки на общински съветници, в случаите когато тези сигнали са подадени до общинския съвет или съответно до председателя на общинския съвет. За осигуряване на условия и процедура по установяване на фактите по всеки сигнал и за подготовката на предложение за решение се създава нарочна комисия. При наличие жалба или сигнал, които съдържат данни за неспазване на принципите и правилата на Етичния кодекс и жалбата или сигналът не подлежат на разглеждане по друг ред, комисията изяснява всички факти и обстоятелства от значение за приемане на решение по случая и внася съответно предложение до общинския съвет.

  1. Цели, които се поставят:

Етичният кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора цели да установи правила за поведение на общинските съветници, като при това осигури гаранции, че в случаите, когато общинският съвет, респ. председателят на общинския съвет е сезиран с жалба или сигнал относно конкретно поведение на общински съветник, жалбата или сигнала ще бъдат разгледани ако решението по въпроса не е от компетентността на други органи или подлежи на разглеждане по друг ред.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новият правилник:

Не е необходими предвиждането на допълнителни финансови средства за прилагане на Етичния кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Очаква се посредством предложените с настоящия Етичният кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора правила да се повиши доверието в общинския съвет  и осигури в по-пълна степен възможност за осъществяване на граждански контрол на дейността на всеки от общинските съветници.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Етичният кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, както и с правото на ЕС и европейското право в областта на местното самоуправление, доколкото е възприет принципът чл. 6 от ЕХМС.

 

В срок от един месец от датата на публикуване на настоящия проект за Етичният кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора, предложения и становища могат да бъдат изпрани на [email protected] или в деловодството на Община Стара Загора.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали