Проект на Наребда за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора - 06/2016

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наребда за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора.

 

Проект на Наредба 83.98 KB 27/06/2016, 17:30

 

Мотиви към проекта

На територията на град Стара Загора действа Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на община Стара Загора. Тя урежда отношенията, свързани с управлението, вътрешния ред в гробищните паркове /гробищата/ и обредните зали, реда и условията за извършване на погребения, ползването и благоустрояването на гробните места на територията на Община Стара Загора.

Съгласно чл.2, ал.3 от Наредбата, на територията на Община Стара Загора действат:

1. Гробищен парк „Хрищенско шосе“
2. Гробищен парк „Зора“
3. Гробищен парк „Кольо Ганчево“
4. Гробища в кметствата на общината.

Чл.2, ал.4 предвижда, че в гробищните паркове „Зора“ и „Кольо Ганчево“ са преустановени погребения на покойници в нови гробове. Към настоящия момент в гр. Стара Загора е локализиран само един гробищен парк, на територията на който се извършват погребения на покойници в нови гробове. Налице е процес на бързо запълване на капацитета на гробищния парк „Хрищенско шосе“, тъй като липсва алтернатива за извършване на погребения в друг гробищен парк на територията на гр. Стара Загора. Паралелно с това зачестяват случаите на погребения на покойници в ГП „Хрищенско шосе“, които приживе са нямали постоянен адрес в гр. Стара Загора.

Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.1, съгласно която „Покойници с постоянен адрес приживе в едно населено място могат да бъдат погребани в друго, ако в него е установена смъртта и е налице изявена писмена воля на близките му.“. Възможността, която тази разпоредба предвижда, а именно погребението в населено място, различно от постоянния адрес на покойника приживе, да се извършва по писмената воля на близките, допълнително допринася за бързото запълване на капацитета на гробищния парк „Хрищенско шосе“. В тази връзка:

1. Необходимо е преосмислянето на установените правни положения, регламентиращи правилата за извършване на погребения. За да се предотврати запълването на капацитета на гробищен парк „Хрищенско шосе“ и за да се гарантира за в бъдеще възможността за извършване на погребения, е необходимо да бъдат въведени рестрикции в правилата за извършване на погребения на територията на гробищен парк „Хрищенско шосе“. Това може да се постигне като се въведе ограничение в гробищните паркове, функциониращи на територията на гр. Стара Загора да се погребват само покойници, които са имали последен адрес в гр. Стара Загора. Въвеждането на рестрикции следва да обхване изменение на разпоредбата на чл.19, ал.1 от Наредбата, в частта относно извършването на погребения на територията на гробищен парк „Хрищенско шосе“.
2. На следващо място е необходимо да се въведе ограничение относно предоставянето на ново гробно място на наследниците на покойник, след като е изтекъл на предвидения санитарен срок от 8 /осем/ години за отваряне на гробното място. Това налага допълване на разпоредбата на чл.11, ал.1, съгласно който общинската администрация да не предоставя ново гробно място на наследниците на починалия, ако е изтекъл минималния санитарен срок за отварянето на гроба.
3. По-нататък, за да се осигури безпротиворечива правна уредба, и като се има предвид обстоятелството, че Наредба №21 на Министерството на здравеопазването /ДВ, бр.90/84, изм. и доп. ДВ, бр.63/93г, изм. ДВ бр.59/2002г. е отменена по силата на §2 Наредба № 2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници, обн. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., то навсякъде, където е изписана Наредба №21 на Министерството на здравеопазването, следва да се замени с Наредба № 2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници. Измененията трябва да обхванат чл.6, ал.1 и чл.21, чл.10, ал.2 и чл.26, ал.4.
4. Като се има предвид § 1 от Устройствения правилник на РЗИ и във връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за здравето, навсякъде в Наредбата текстовете ХЕИ трябва да се заменят с РЗИ.
5. Налице е противоречие между разпоредбата на чл.22, ал.2 от Наредбата и чл.10 от Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, която ясно и точно регламентира размерите на всяко отделно гробно място. Поради обстоятелството, че Наредба № 2 е нормативен акт от по-висока степен, е необходимо разпоредбата на чл.22, ал.2 да бъде променена, като се регламентира, че размерите на всяко ново гробно място следва да бъдат съобразени с изискванията на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.

Новата уредба не се нуждае от финансови и други средства за постигане на целите ни.

Във връзка с вътрешните правила за изработване на проекти на нормативни актове и проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, утвърдени със Заповед №10-00-1788/02.08.2013г., Ви предлагам проект на заповед по чл.3 и мотивиран доклад.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща m.neicheva@starazagora.bg 

Горещ телефон
за сигнали