Проект на Наребда за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора - 06/2016

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наребда за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора.

 

Проект на Наредба 83.98 KB 27/06/2016, 17:30

 

Мотиви към проекта

На територията на град Стара Загора действа Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на община Стара Загора. Тя урежда отношенията, свързани с управлението, вътрешния ред в гробищните паркове /гробищата/ и обредните зали, реда и условията за извършване на погребения, ползването и благоустрояването на гробните места на територията на Община Стара Загора.

Съгласно чл.2, ал.3 от Наредбата, на територията на Община Стара Загора действат:

1. Гробищен парк „Хрищенско шосе“
2. Гробищен парк „Зора“
3. Гробищен парк „Кольо Ганчево“
4. Гробища в кметствата на общината.

Чл.2, ал.4 предвижда, че в гробищните паркове „Зора“ и „Кольо Ганчево“ са преустановени погребения на покойници в нови гробове. Към настоящия момент в гр. Стара Загора е локализиран само един гробищен парк, на територията на който се извършват погребения на покойници в нови гробове. Налице е процес на бързо запълване на капацитета на гробищния парк „Хрищенско шосе“, тъй като липсва алтернатива за извършване на погребения в друг гробищен парк на територията на гр. Стара Загора. Паралелно с това зачестяват случаите на погребения на покойници в ГП „Хрищенско шосе“, които приживе са нямали постоянен адрес в гр. Стара Загора.

Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.1, съгласно която „Покойници с постоянен адрес приживе в едно населено място могат да бъдат погребани в друго, ако в него е установена смъртта и е налице изявена писмена воля на близките му.“. Възможността, която тази разпоредба предвижда, а именно погребението в населено място, различно от постоянния адрес на покойника приживе, да се извършва по писмената воля на близките, допълнително допринася за бързото запълване на капацитета на гробищния парк „Хрищенско шосе“. В тази връзка:

1. Необходимо е преосмислянето на установените правни положения, регламентиращи правилата за извършване на погребения. За да се предотврати запълването на капацитета на гробищен парк „Хрищенско шосе“ и за да се гарантира за в бъдеще възможността за извършване на погребения, е необходимо да бъдат въведени рестрикции в правилата за извършване на погребения на територията на гробищен парк „Хрищенско шосе“. Това може да се постигне като се въведе ограничение в гробищните паркове, функциониращи на територията на гр. Стара Загора да се погребват само покойници, които са имали последен адрес в гр. Стара Загора. Въвеждането на рестрикции следва да обхване изменение на разпоредбата на чл.19, ал.1 от Наредбата, в частта относно извършването на погребения на територията на гробищен парк „Хрищенско шосе“.
2. На следващо място е необходимо да се въведе ограничение относно предоставянето на ново гробно място на наследниците на покойник, след като е изтекъл на предвидения санитарен срок от 8 /осем/ години за отваряне на гробното място. Това налага допълване на разпоредбата на чл.11, ал.1, съгласно който общинската администрация да не предоставя ново гробно място на наследниците на починалия, ако е изтекъл минималния санитарен срок за отварянето на гроба.
3. По-нататък, за да се осигури безпротиворечива правна уредба, и като се има предвид обстоятелството, че Наредба №21 на Министерството на здравеопазването /ДВ, бр.90/84, изм. и доп. ДВ, бр.63/93г, изм. ДВ бр.59/2002г. е отменена по силата на §2 Наредба № 2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници, обн. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., то навсякъде, където е изписана Наредба №21 на Министерството на здравеопазването, следва да се замени с Наредба № 2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници. Измененията трябва да обхванат чл.6, ал.1 и чл.21, чл.10, ал.2 и чл.26, ал.4.
4. Като се има предвид § 1 от Устройствения правилник на РЗИ и във връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за здравето, навсякъде в Наредбата текстовете ХЕИ трябва да се заменят с РЗИ.
5. Налице е противоречие между разпоредбата на чл.22, ал.2 от Наредбата и чл.10 от Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, която ясно и точно регламентира размерите на всяко отделно гробно място. Поради обстоятелството, че Наредба № 2 е нормативен акт от по-висока степен, е необходимо разпоредбата на чл.22, ал.2 да бъде променена, като се регламентира, че размерите на всяко ново гробно място следва да бъдат съобразени с изискванията на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.

Новата уредба не се нуждае от финансови и други средства за постигане на целите ни.

Във връзка с вътрешните правила за изработване на проекти на нормативни актове и проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, утвърдени със Заповед №10-00-1788/02.08.2013г., Ви предлагам проект на заповед по чл.3 и мотивиран доклад.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали