Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 04/2016

Размер на шрифта: A A A

Предложение относно допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора107.52 KB

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп. с Решение № 100 от 31.03.2004г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г.,в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от 27.07.2006 г., в сила от 15.08.2006г.;изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г., изм. с Решение № 1040 от 13.09.2007 г, в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от 30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от 28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. и доп. Решение № 525 от 20.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. с Решение № 1002 от 28.11.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 1775 от 30.04.2015 г./

1. В глава Втора „Спазване на общественото спокойствие и морал“, се създава нов чл.6а със следното съдържание: Чл.6а. Собствениците или ползватели на апартаменти или обекти в жилищни и административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и фирмите, извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации са длъжни: (1) Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и вибрации, в помещения с нормирано ниво на шума или в съседство до тях, установено със заверено копие от Протокол от РЗИ- гр. Стара Загора или друга акредитирана лаборатория, удостоверяващ спазването на еквивалентните нива на шума, измерен в и около обекта, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. (обн., ДВ бр.58 от 18.07.2006 г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. (2) Да отведат кондензата, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, тротоари, проходи и други площи за движение на граждани.

§ 2. В глава Втора „Спазване на общественото спокойствие и морал“, се създава нов чл.7в със следното съдържание: Чл.7в. Собствениците /наемателите, ползвателите/ на заведенията за развлечения, притежаващи разрешение за удължено работно време, съгласно чл.7, ал.2 от настоящата Наредба и посочени в т.V на Приложение № 4 към чл.3, ал.1, т.3 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, са длъжни: (1) Да организират контролно-пропускателният режим в заведенията с оглед недопускане на лица с огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и предмети, които могат да се използват за оръжие, като оборудват заведенията с необходимите технически средства за откриване на хладно, огнестрелно или друго оръжие, като осигурят мобилни и/или стационарни детектори за метал. (2) Да разполoжат камери, в режим на записване, за постоянно вътрешно и външно видеонаблюдение, обхващащ целия обект и прилежащите му площи.

Заключителни разпоредби § 3. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и. § 4. Наредбата е приета с Решение № ............................ на Общински съвет Стара Загора.

МОТИВИ Във връзка с определените задължения на общинска администрация, както и правомощия по констатиране и санкциониране на нарушения и зачестилите сигнали в Община Стара Загора предлагаме уредба, която ще доведе не само до подобряване на обществения ред, но и превенция на противоправните прояви, недопускане настъпването на инциденти и гарантиране сигурността на гражданите на община Стара Загора. Ведно с това ще бъдат намалени нарушенията, в следствие на нарушаване на тишината от вътрежилищни източници на шум. Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни. Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид. Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат. Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: a.petrov@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали