Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 04/2016

Размер на шрифта: A A A

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
/приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп. с Решение № 100 от 31.03.2004г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г.,в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от 27.07.2006 г., в сила от 15.08.2006г.;изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г., изм. с Решение № 1040 от 13.09.2007 г, в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от 30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от 28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. и доп. Решение № 525 от 20.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. с Решение № 1002 от 28.11.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 1775 от 30.04.2015 г./

 

1. В глава Втора „Спазване на общественото спокойствие и морал“, се създава нов чл.6а със следното съдържание:
Чл.6а. Собствениците или ползватели на апартаменти или обекти в жилищни и административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и фирмите, извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации са длъжни:
(1) Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и вибрации, в помещения с нормирано ниво на шума или в съседство до тях, установено със заверено копие от Протокол от РЗИ- гр. Стара Загора или друга акредитирана лаборатория, удостоверяващ спазването на еквивалентните нива на шума, измерен в и около обекта, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. (обн., ДВ бр.58 от 18.07.2006 г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
(2) Да отведат кондензата, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, тротоари, проходи и други площи за движение на граждани.

 

§ 2. В глава Втора „Спазване на общественото спокойствие и морал“, се създава нов чл.7в със следното съдържание:
Чл.7в. Собствениците /наемателите, ползвателите/ на заведенията за развлечения, притежаващи разрешение за удължено работно време, съгласно чл.7, ал.2 от настоящата Наредба и посочени в т.V на Приложение № 4 към чл.3, ал.1, т.3 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, са длъжни:
(1) Да организират контролно-пропускателният режим в заведенията с оглед недопускане на лица с огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и предмети, които могат да се използват за оръжие, като оборудват заведенията с необходимите технически средства за откриване на хладно, огнестрелно или друго оръжие, като осигурят мобилни и/или стационарни детектори за метал.
(2) Да разполoжат камери, в режим на записване, за постоянно вътрешно и външно видеонаблюдение, обхващащ целия обект и прилежащите му площи.

 

Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и.
§ 4. Наредбата е приета с Решение № ............................ на Общински съвет Стара Загора.

 

МОТИВИ
Във връзка с определените задължения на общинска администрация, както и правомощия по констатиране и санкциониране на нарушения и зачестилите сигнали в Община Стара Загора предлагаме уредба, която ще доведе не само до подобряване на обществения ред, но и превенция на противоправните прояви, недопускане настъпването на инциденти и гарантиране сигурността на гражданите на община Стара Загора.
Ведно с това ще бъдат намалени нарушенията, в следствие на нарушаване на тишината от вътрежилищни източници на шум.
Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.
Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид.
Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.
Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected] 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали