Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществен ред в Община Стара Загора - 04/2017

Размер на шрифта: A A A

Предложение относно допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загорa490.13 KB

Приложение № 1

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

/приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп. с Решение № 100 от 31.03.2004г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г.,в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от 27.07.2006 г., в сила от 15.08.2006г.;изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г., изм. с Решение № 1040 от 13.09.2007 г, в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от 30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от 28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. и доп. Решение № 525 от 20.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. с Решение № 1002 от 28.11.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 1775 от 30.04.2015 г.; изм. и доп. с Решение № 282 от 28.04.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 283 от 28.04.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 338 от 26.05.2016г./

§ 1. В глава Втора „Спазване на общественото спокойствие и морал“, чл.7, ал.10, т.2 придобива следната редакция: Чл.7, ал. (10) Издаденото разрешение за удължено работно време се отнема със заповед на Кмета на общината в следните случаи: 2. При констатирано едно административно нарушение на тази Наредба, с издадено наказателно постановление. § 2. В глава Трета „Опазване на обществения ред и собствеността“ се създава нов чл.16а със следното съдържание: Чл.16а Организациите, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), са длъжни в 14-дневен срок от установяването, да отстранят констатираните неизправности на елементи на техническата инфраструктура, които са тяхна собственост. § 3. В глава Трета „Опазване на обществения ред и собствеността“ се отменя ал.1 на чл.19 със следното съдържание: Чл. 19 Забранява се в градините, парковете и уличните зелени площи, дворовете на учебните и здравни заведения: (1) Разхождане и паша на животни. § 4. В глава Шеста „ Административно-наказателни разпоредби“ се създава нова ал.7 на чл.29 със следното съдържание: Чл.29, ал. (7) За нарушения по чл.16а от Наредбата, се налага глоба от 100 лв. до 500лв. Заключителни разпоредби § 3. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и. § 4. Наредбата е приета с Решение № ............................ на Общински съвет Стара Загора.
МОТИВИ
Във връзка с определените задължения на общинска администрация, както и правомощия по констатиране и санкциониране на нарушения и зачестилите сигнали в Община Стара Загора предлагаме уредба, която ще доведе не само до подобряване на обществения ред, но и превенция на противоправните прояви, недопускане настъпването на пътни инциденти и гарантиране здравето и сигурността на гражданите на община Стара Загора. Ведно с това ще бъдат намалени нарушенията, в следствие на нарушаване на нощната тишина от развлекателни и питейни заведения. С оглед на горепосоченото е и отмяната на дублираща разпоредба, относно забрана за разхождане и паша на животни в два нормативни акта, а именно в Наредба за обществения ред в община Стара Загора и в Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. Отмяната запазва систематичността и логическата последователност на специфичната забранителна разпоредба. Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни. Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид. Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.
Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща:a.petrov@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали